:: جلد 16, شماره 1 - ( 1390 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 16 شماره 1 صفحات 33-37
XML تغييرات فراساختاری جسم زرد پس از تحريک تخمک گذاری در زمان لانه گزينی Print

نویسندگان: ماندانا بيگی بروجنی *، نسيم بيگی بروجنی، مژده صالح نيا، الهه مرندی ، مسعود بيگی بروجنی
نوع مطالعه: پژوهشي |
چکيده مقاله:
مقدمه: برای انجام لقاح آزمايشگاهی با استفاده از گنادوتروپين ها، تحريک تخمک گذاری انجام می شود تا امکان دستيابی به تخمک های متعدد در يک سيکل فراهم شود. اگرچه تحريک تخمدان نقش مهمی در تکنيکهای کمک باروری دارد، اما اثرات زيان باری نيز بر روی تشکيل تخمک، کيفيت جنين و پذيرش آندومتر دارد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تغييرات فراساختاری جسم زرد در اثر تحريک تخمک گذاری در موش سوری با استفاده از HCG,HMG در طی فاز لوتئال در زمان لانه گزينی بود. روش ها: موشهای ماده نژاد NMRI با سن 6 تا 8 هفته به دوگروه کنترل و تحريک تخمک گذاری شده دسته بندی شدند. در گروه کنترل موشها حامله کاذب شدند و در گروه تحريک تخمک گذاری پس از تحريک تخمک گذازی حاملگی کادب در آنها ايجاد شد. به طور همزمان در طی فاز لوتئال در زمان لانه گزينی از تخمدان هر دو گروه نمونه برداری شد و تغييرات فراساختاری در جسم زرد آنها با ميکروسکوپ الکترونی بررسی شد. نتايج: نتايج مطالعه ی ما تغييرات آشکاری را در فراساختار جسم زرد گروه تحريک تخمک گذاری شده نشان داد. اين تغييرات شامل افزايش ميزان آپوپتوز و نيز فاصله ی بين سلول ها و همچنين کاهش ميزان آنژيوژنز در جسم زرد نسبت به گروه کنترل بود. نتايج تحقيق حاضر کاهش در تراکم ارگانل های سيتوپلاسمی گروه تحريک تخمک گذاری از قبيل ميتوکندری، شبکه ی اندوپلاسمی و پلی ريبوزوم ها را نشان داد. علاوه بر اينها متراکم شدن کروماتين هسته در برخی از سلول ها ی گروه تحريک تخمک گذاری مشاهده شد. بحث: به طور خلاصه، تحريک تخمک گذاری با واسطه ی HCG,HMG منجر به تغييرات فراساختاری در سلولهای جسم زرد می شود که اين تغييرات می توانند بر روی ميزان موفقيت بارداری تاثير داشته باشد.
واژه‌های کلیدیجسم زرد٬ فاز لوتئال٬ فراساختار، تحريك تخمک گذاری،
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Beigi Boroujeni M, Beigi Boroujeni N, Salehnia M, Marandi E, Beigi Boroujeni M. Ultrastructural Changes of Corpus Luteum after Ovarian Stimulation at Implantation Period. IBJ. 2012; 16 (1) :33-37
URL http://ibj.pasteur.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-349&slc_lang=fa&sid=1
بيگی بروجنی ماندانا، بيگی بروجنی نسيم، صالح نيا مژده، مرندی الهه، بيگی بروجنی مسعود. تغييرات فراساختاری جسم زرد پس از تحريک تخمک گذاری در زمان لانه گزينی. مجله بيومديكال ايران. 1390; 16 (1) :33-37
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات جلد 16, شماره 1 - ( 1390 )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.131 seconds with 681 queries by AWT YEKTAWEB 2633